Makinilyang Altar by Luna Sicat Cleto

Posted by  on 09.07.2017

Ang AklatSa Makinilyang Altar, hinahabi ni Sicat-Cleto sa pamamagitan ng sinulid ng wika ang isang malaki at masalimuot na ginantsilyong mantel, isang mantel ng Buhay, Kamatayan at Pagkabuhay, na nagsisilbing panlambong sa altar na kinapapatungan ng talong Makinilya: ang Makinilya ng kaniyang ama, ang Makinilya niya, at ang Makinilya ng manunulat na Filipino. Baligtaran it

Read Online Download now

Be the first to reply